Quyết toán 2% giữ lại đơn vị

Câu hỏi: Công ty tôi không muốn giữ lại 2% tại đơn vị có được không? Khi có trường hợp phát sinh Công ty sẽ lập biểu mẫu gửi BHXH duyệt rồi thanh toán, chuyển về đơn vị có được không? 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội: kể từ ngày 01/01/2009 người sử dụng lao động giữ lại 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Việc thanh quyết toán 2% giữ lại đơn vị đã được hướng dẫn tại công văn số 215/HD-BHXH ngày 05/2/2009 của Bảo hiểm xã hội Thành phố “V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ BHXH-BHYT và BHTN”, đề nghị quý đơn vị tham khảo để thực hiện đúng theo quy định.