Quy định tham gia BHTN

Câu hỏi: Đơn vị tôi có 06 lao động hợp đồng không xác định thời hạn, không tham gia BHTN. Khi tuyển nhân viên đã có BHTN từ đơn vị khác chuyển về, phải giải quyết ra sao?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội thất nghiệp, thì đơn vị sử dụng dưới 10 lao động không thuộc đối tượng đóng BHTN. Do vậy, NLĐ mới chuyển về đơn vị của bạn cũng không thuộc đối tượng tham gia BHTN.