Vì điều kiện nghỉ hưu của lao động nam và nữ khác nhau, bài viết dưới đây sẽ giải đáp thêm  về cách tính lương hưu của nam từ năm 2021.

1. Điều kiện hưởng lương hưu lao động nam:

Theo khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng (quy định hiện hành là từ đủ 60 tuổi).

Vì có sự thay đổi về tuổi nghỉ hưu nên điều kiện hưởng lương hưu của lao động nam từ 1-1-2021 phải đáp ứng đủ từ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định sau:

– Lao động nam trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện đủ từ 60 tuổi 3 tháng; đủ từ 55 tuổi 3 tháng và đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019).

– Lao động nam bị suy giảm sức lao động sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện đủ từ 55 tuổi 3 tháng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; đủ từ 60 tuổi 3 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên… (theo Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi điểm b, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019).

2. Cách tính lương hưu lao động nam: 

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014, lao động nam nghỉ hưu từ 1-1-2021 trở đi mức lương hưu lao động nam được tính như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu lao động nam hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ: Ông M. làm việc trong điều kiện bình thường và đến năm 2021 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm nghỉ, ông có 25 năm đóng BHXH.

Lương hưu hàng tháng của ông được tính: 19 năm đóng BHXH = (bằng) 45%; 6 năm đóng BHXH còn lại =(bằng) 6 x (nhân) 2% = (bằng) 12%.

Vậy lương hưu hàng tháng của ông M sẽ bằng 45% + (cộng) 12% = (bằng) 67% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

– Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu lao động nam hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75% (lao động nam nghỉ hưu năm 2020 thì mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH).

Ví dụ: Ông D. nghỉ hưu trong điều kiện bình thường năm 2022. Tính đến thời điểm nghỉ, ông có 28 năm đóng BHXH.

Khi đó, mức lương hưu của ông D. được tính: 20 năm đóng BHXH = (bằng) 45%; 8 năm đóng BHXH còn lại = (bằng) 8 x (nhân) 2% = (bằng) 16%.

Vậy lương hưu hàng tháng của ông D. sẽ bằng 45% + (cộng) 16% = (bằng) 61% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

Xem thêm : Làm việc sau khi nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

3. Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

Cách Tính Lương Hưu Lao Động Nam

Căn cứ khoản 3, Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như mức hưởng lương của lao động khi về hưu trong điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm ti lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Ông K. về hưu tháng 4-2021 khi đó 56 tuổi 8 tháng, suy giảm khả năng lao động 62% theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, có 26 năm đóng BHXH. Như vậy ông K. đủ điều kiện về hưu trước tuổi và được tính mức hưởng lương hưu như sau:

19 năm đầu đóng BHXH = (bằng) 45%. Từ năm 20 đến 26 là 7 năm, tính thêm = (bằng) 7 x (nhân) 2% = (bằng) 14%. Tổng 2 tỉ lệ trên là 45% + (cộng) 14% = (bằng) 59%.

Ông K. nghỉ hưu khi 56 tuổi 8 tháng (nghỉ hưu trước 60 tuổi 3 tháng là 3 năm 7 tháng) nên tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là (3×2%) + (cộng) 1% = (bằng) 7%.

Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông K sẽ là 59% – (trừ) 7% = (bằng) 52%.

Trên đây là cách tính lương hưu lao động nam năm 2021. Tùy thuộc vào từng điều kiện nghỉ hưu của lao động nam và số năm đóng BHXH sẽ có mức hưởng lương hưu lao động nam khác nhau.