Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng BHTNLĐ ở đâu?

BHTNLĐ phải đóng ở đâu nếu NLĐ ký nhiều HĐLĐ với nhiều công ty? 

Thực tế hiện nay người lao động có thể có nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty. Một độc giả của Báo Lao Động hỏi: Tôi ký HĐLĐ với 2 công ty. Cả hai công ty này đều yêu cầu phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, thì có đúng không? Vì sao lại như thế?

Báo Lao Động trả lời:

Điều 43 Luật An Toàn–Vệ sinh lao động 2013 quy định về đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN:

1. Đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN theo quy định tại mục này là NLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và NSDLĐ quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật BHXH.

2. Trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì NSDLĐ phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Khi bị TNLĐ, BNN thì NLĐ được giải quyết chế độ BHTNLĐ, BNN theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Như vậy việc giao kết HĐLĐ với 2 công ty thì cả 2 công ty đó đều phải đóng BHTNLĐ-BNN. Vì khi NLĐ thực hiện các công việc theo HĐLĐ đã giao kết đều có thể có nguy cơ dẫn đến TNLĐ, BNN.

Theo Báo Lao Động