Quy định tính thuế TNCN của tiền trợ cấp nghỉ việc và giải quyết nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi: Tôi đang gặp 2 trường hợp. – Trường hợp 1: Công nhân thôi việc do chấm dứt HĐLĐ được trợ cấp 1 khoản tiền chi từ quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Tiền của công ty hỗ trợ) – Trường hợp 2: Tập đoàn CN Than KSVN chi hỗ trợ thêm cho người về hưu trước tuổi, lao động được hưởng trợ cấp thôi việc 1 lần từ quỹ sắp xếp đổi mới cơ cấu lao động. Tôi biết các khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Cách tính thuế thu 10% hay là tính bình quân vào tổng thu nhập của người lao động theo 02 trường hợp trên.

Trả lời: Theo quy định tại thông tư 84/2008/TT-BTC:
Các khoản phụ cấp, trợ cấp kể cả sinh hoạt phí mà người lao động nhận được, trừ một số khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm 2.2 đều được tính là thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ CQCT.
Vì vậy, tùy theo HĐLĐ của từng người lao động với công ty bạn mà công ty bạn tạm khấu trừ thuế TNCN:
– HĐLĐ trên 3 tháng: khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
– HĐLĐ dưới 3 tháng: khấu trừ 10% tổng số tiền trợ cấp cho người lao động.