Quyết toán 2% để lại số tiền đóng BHXH của đơn vị đã đóng cho BHXH.

Câu hỏi: Hàng quý, khi quyết toán thu số tiền 2% để lại đơn vị sử dụng lao động giữ lại tính như thế nào? Tính 2% số tiền đóng BHXH của đơn vị đã đóng cho BHXH TP HCM hay 2% của cơ quan BHXH tính. VD:    1) Tổng quỹ lương quý 2/2009: 300.000.000 đồng ( do đơn vị nộp về BHXH) 2) Tổng quỹ lương quý 2/2009 do cơ quan BHXH tính 301.000.000 đồng. Tính 2% theo số 1 hay số 2 ?

Việc thanh quyết toán 2% giữ lại đơn vị đã được hướng dẫn tại công văn số 215/HD-BHXH ngày 05/2/2009 của Bảo hiểm xã hội Thành phố “V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ BHXH-BHYT và BHTN”, đề nghị quý đơn vị tham khảo để thực hiện đúng theo quy định.

Việc xác định số tiền 2% giữ lại căn cứ vào tính toán của cơ quan BHXH trên cơ sở số liệu, thông tin do đơn vị cung cấp (Nếu có sự chênh lệch với tính toán của đơn vị, đề nghị đơn vị có phản hồi lại với cơ quan BHXH để đối chiếu và điều chỉnh lại cho đúng).