Niên giám lao động 2020: Hạn nộp bảo hiểm, báo cáo về lao động 2020

Để không bị xử phạt, doanh nghiệp phải nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng cũng như các báo cáo khác về lao động đầy đủ và đúng hạn. Để tiện cho việc theo dõi, chúng tôi cung cấp tới tất cả các doanh nghiệp Niên giám lao động 2020.

Niên giám lao động 2020

Chi tiết hạn nộp bảo hiểm, báo cáo về lao động 2020

Tháng

Thời gian

Công việc

Căn cứ

1

Ngày 03/01

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 12/2019 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 05/01

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài quý IV/2019 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 3 Điều 5 Nghị định  11/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 10/01

Trước ngày này:

– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở năm 2019 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 1 Điều 24 Nghị định  39/2016/NĐ-CP

– Báo cáo y tế lao động năm 2019 gửi Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bộ, ngành

Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT

– Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 gửi Sở LĐTBXH, Sở Y tế

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 15/01

Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 7 Điều 32 Nghị định  28/2015/NĐ-CP

– Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2019 gửi Sở Công Thương nơi tiến hành hoạt động hóa chất và Cục Hóa chất

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2017/TT-BCT

Ngày 20/01

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 01/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/01

Trước ngày này:

– Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

– Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2019 gửi Sở Tài nguyên Môi trường

Khoản 6 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

– Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm năm 2019 gửi Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Khoản 1 Điều 52 Luật Hóa chất năm 2007

2

Ngày 03/02

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 01/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/02

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 02/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư   21/2007/TT-BLĐTBXH

Ngày 29/02

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

3

Ngày 03/3

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 02/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/3

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 3/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/3

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định  595/QĐ-BHXH

4

Ngày 03/4

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 03/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 05/4

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài quý I/2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 3 Điều 5 Nghị định  11/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/4

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 4/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 30/4

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định  595/QĐ-BHXH

5

Ngày 03/5

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 04/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/5

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 5/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 25/5

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm 2020 gửi Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH

Khoản 2 Điều 6 Thông tư  23/2014/TT-BLĐTBXH

Ngày 31/5

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 5/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định  595/QĐ-BHXH

6

Ngày 03/6

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 5/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 10/6

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 15/6

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm 2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/6

 

Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm 2020 gửi UBND cấp tỉnh, Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Khoản 2 Điều 22 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

– Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương 6 tháng đầu năm 2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXH

Điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

– Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 6/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI  Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 30/6

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

7

Ngày 03/7

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 6/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 05/7

Trước ngày này:

– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

– Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2020 gửi Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, bộ, ngành

Điều 10 Thông tư  19/2016/TT-BYT

– Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài quý II/2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 3 Điều 5 Nghị định  11/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/7

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 7/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/7

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

8

Ngày 03/8

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 7/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/8

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 8/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/8

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 8/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

9

Ngày 03/9

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 8/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/9

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 9/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 30/9

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 9/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

10

Ngày 03/10

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 9/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 05/10

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài quý III/2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 3 Điều 5 Nghị định  11/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/10

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 10/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/10

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định  595/QĐ-BHXH

11

Ngày 03/11

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 10/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 20/11

Trước ngày này:

Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 11/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư  21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 25/11

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2020 gửi Phòng LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH

Khoản 2 Điều 6 Thông tư  23/2014/TT-BLĐTBXH

Ngày 30/11

Trước ngày này:

Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định  595/QĐ-BHXH

12

Ngày 03/12

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị tháng 11/2020 gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc

Khoản 2 Điều 16 Thông tư  28/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 10/12

Trước ngày này:

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam năm 2020 gửi về Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập

Khoản 1 Điều 5 Thông tư  16/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày 15/12

Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm năm 2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH

– Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động năm 2020 gửi Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động

Khoản 2 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

– Báo cáo kết quả hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi Bộ LĐTBXH và Sở LĐTBXH nơi có trụ sở chính

Khoản 3 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

– Báo cáo kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động năm 2020 gửi Bộ Y tế hoặc Sở Y tế

Khoản 4 Điều 44 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Ngày 20/12

 

Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động năm 2020 gửi UBND cấp tỉnh, Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Khoản 2 Điều 22 Nghị định 29/2019/NĐ-CP

– Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc tại nước ngoài tại các địa phương năm 2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXH

Điểm c khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

– Báo cáo tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm b khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

– Lập danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng tháng 12/2020 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước

Điểm a khoản 1 Mục VI Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

 

Ngày 31/12

Trước ngày này:

– Trích đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2020 gửi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Điều 7, 16, 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

– Báo cáo công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi Sở LĐTBXH

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

– Báo cáo việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở năm 2020 gửi Sở Y tế

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

(Nguồn. Luatvietnam)