Chính sách lương thay đổi thì Công ty hay Công Đoàn có trách nhiệm thông báo cho người lao động?

Chính sách tiền lương của mỗi công ty sẽ thay đổi theo thời gian. Vậy khi chính sách lương thay đổi thì công ty hay công đoàn chịu trách nhiệm thông báo?

Bạn đọc Báo Lao Động có hỏi: Gần đây, công ty tôi có thay đổi chính sách lương, đã thảo luận và thông qua với công đoàn. Công đoàn có gửi thông tin về chính sách tiền lương này cho công đoàn viên biết. Tuy nhiên, công ty thì không gửi chính thức một thông báo nào cho nhân viên về chính sách này. Công đoàn viên có yêu cầu công ty gửi, thì công ty trả lời chỉ gửi cho công đoàn thôi. Xin hỏi với cách làm như vậy có đúng không?​

Đối với vấn đề này Báo Lao Động trả lời như sau:

Điều 93 BLLĐ 2012 quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động ( TL, BL, ĐMLĐ)

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng TL, BL, ĐMLĐ do Chính phủ quy định. NSDLĐ có trách nhiệm xây dựng TL, BL, ĐMLĐ làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng LĐ, thỏa thuận mức lương ghi trong HĐLĐ và trả lương cho NLĐ.

2. Khi xây dựng TL, BL, ĐMLĐ NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể LĐ tại cơ sở. Công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời gửi cơ quan QLNN về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở SX,KD của NSDLĐ.

Do đó, khi xây dựng TL, BL, ĐMLĐ và trách nhiệm công bố về chính sách lương thuộc về NSDLĐ.

Vậy cách làm của công ty là chưa chính xác. Công ty cần gửi thông báo cho người lao động chứ không phải Công Đoàn.

( Theo Báo Lao Động )