Từ 01/7/2019, thu nhập ngoài lương của công chức tăng ra sao?

Không chỉ được tăng lương, hàng loạt các khoản thu nhập khác tính theo mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng từ ngày 01/7/2019.

1 – Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Theo Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2014, một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở, trong đó có: Phụ cấp khu vực, Phụ cấp lưu động, Phụ cấp độc hại nguy hiểm, Phụ cấp trách nhiệm công việc, Phụ cấp chức vụ lãnh đạo…

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng, các khoản phụ cấp nêu trên cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đang giữ hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,25.

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2019 là: 1,49 triệu đồng x 0,25 = 372.500 đồng/tháng (tăng 25.000 đồng/tháng).

2 – Hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân

Theo Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13, mức hoạt động phí của Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được tính theo mức lương cơ sở.

Mức hoạt động phí = Mức lương cơ sở x Hệ số hoạt động phí

– Với Đại biểu HĐND cấp xã: Hệ số 0,3 lương cơ sở

Từ 01/7/2019, mức hoạt động phí = 1,49 triệu đồng x 0,3 = 447.000 đồng/tháng (tăng 30.000 đồng/tháng).

– Với Đại biểu HĐND cấp huyện: Hệ số 0,4 lương cơ sở

Từ 01/7/2019, mức hoạt động phí = 1,49 triệu đồng x 0,4 = 596.000 đồng/tháng (tăng 40.000 đồng/tháng).

– Với Đại biểu HĐND cấp tỉnh: Hệ số 0,5 lương cơ sở

Từ 01/7/2019, mức hoạt động phí = 1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng/tháng (tăng 50.000 đồng/tháng).

3 – Mức tiền thưởng của Đảng viên

Hướng dẫn 56-HD/VPTW nêu rõ, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên, từ ngày 01/7/2019, mức tiền thưởng cũng sẽ tăng theo mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số tiền thưởng

Ví dụ: Trường hợp Đảng viên được đảng bộ cơ sở, chi bộ tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm”, hệ số khen thưởng là 0,3 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng = 1,49 triệu đồng x 0,3 = 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng).

(Nguồn. LuatVietNam)