Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 là ngày nào?

Đầu năm 2020 là thời điểm kế toán phải hoàn thành quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Vậy, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 cho thu nhập trong năm 2019 là ngày nào?

Anh Trần Minh S (Hà Nội) gửi câu hỏi: “Tôi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 doanh nghiệp, theo tôi được biết thì tôi thuộc diện không được ủy quyền quyết toán thuế nên phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Vậy, cho tôi hỏi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 là ngày nào?”.

Giải đáp thắc mắc:

Theo điểm c khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Quản lý thuế 2012) và được hướng dẫn chi tiết tại điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ngoài ra khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

  • “Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó”.

Đối chiếu với các quy định trên, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập trong năm 2019 của anh chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Tuy nhiên, anh cần lưu ý ngày 30/3/2020 là hạn cuối cùng quyết toán thuế nên số lượng các doanh nghiệp, người lao động tiến hành quyết toán thuế vào những ngày cuối tháng 03/2020 rất nhiều, do đó anh cần chủ động quyết toán sớm để tránh việc chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

(Nguồn. Luatvietnam)