Quyền của người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Bạn đọc Nguyễn Hà ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời: Theo Điều 145, Bộ luật Lao động, quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:
Một là, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hình minh họa

Hai là, người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.
Ba là, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau: Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.
Bốn là, trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.