Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020

Theo pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình được xác định dựa trên mức lương cơ sở. Vậy năm 2020, mức đóng này sẽ thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng?

Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình như sau:

  •  Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
  •  Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
  •  Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
  •  Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
  • -Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đồng thời, Nghị quyết 86/2019/QH14 nêu rõ:

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2020.

Do đó, có thể xác định mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2020 như sau:

Mức đóng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

Mức đóng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng

Mức tăng

Người thứ 1

72.000 đồng/tháng

4.950 đồng/tháng

Người thứ 2

50.400 đồng/tháng

3.465 đồng/tháng

Người thứ 3

43.200 đồng/tháng

2.970 đồng/tháng

Người thứ 4

36.000 đồng/tháng

2.475 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi

28.800 đồng/tháng

1.980 đồng/tháng

Ngoài bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 cũng tác động khá nhiều tới mức đóng của những đối tượng khác, đặc biệt là nhóm đóng trực tiếp trên mức lương cơ sở và nhóm đóng theo mức lương tháng đóng BHXH.

(Nguồn. Luatvietnam)