Miễn thuế TNCN của Thu nhập từ giờ làm thêm

Câu hỏi: Tôi xin hỏi có quy định nào về việc miễn thuế TNCN đối với số Thu nhập từ làm thêm giờ phải tính dựa trên cơ sở lương tháng/26 ngày không?  

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT- BTC, hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập cá nhân, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ.
– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ
– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ.