Doanh nghiệp sẽ tự xây dựng thang lương, bảng lương

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức của người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động và công bố công khai tại nơi làm việc.

Theo đề xuất tại Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động (NLĐ).

Trong đó, mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông NLĐ thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Như vậy, với đề xuất này, NSDLĐ sẽ chủ động trong việc xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động.

Đồng thời, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức của NLĐ  tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động và công bố công khai tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về trả lương như sau:

– NSDLĐ trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, năng suất và chất lượng thực hiện công việc mà người lao động đã hoàn thành.

– Lương được thỏa thuận và trả bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

– Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm cố định.

(Nguồn. Người lao động)