Có được ủy quyền cho người ngoài công ty ký hợp đồng?

Ủy quyền là hoạt động phổ biến trong quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền cho người người ngoài công ty ký hợp đồng không?

Ai được phép ủy quyền cho người ngoài ký hợp đồng?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014).

Theo đó, không phải ai cũng có thẩm quyền ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến quản lý doanh nghiệp.

Do đó, chỉ có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mới có thể ủy quyền cho người khác ký hợp đồng.

Đồng thời, người nhận ủy quyền cũng có thẩm quyền ủy quyền. Theo đó, người nhận ủy quyền có quyền ủy quyền lại cho người thứ ba khi:

– Có sự đồng ý của người ủy quyền hoặc;

– Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì việc ủy quyền ban đầu không thể thực hiện được.

3 lưu ý khi ủy quyền cho người ngoài công ty

Theo khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người ngoài ký hợp đồng nếu không vi phạm các quy định trên thì hoàn toàn có giá trị pháp lý.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản và người ủy quyền cần chú ý những vấn đề sau để tránh rủi ro:

– Ủy quyền phải xác định rõ phạm vi công việc được ủy quyền và thời hạn được ủy quyền. Tránh tối đa việc ủy quyền không xác định thời hạn vốn gây ra nhiều tranh cãi khi thực hiện và có rất nhiều cơ quan chức năng không đồng ý với loại ủy quyền này.

– Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác trừ khi được người ủy quyền đầu tiên chấp nhận.

– Phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, người ủy quyền, người được ủy quyền và trình tự ký văn bản ủy quyền phải phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).

(Nguồn. Luật Việt Nam)