Chi phí mua quà tặng ngày 20/10 được trừ khi tính thuế

Sắp tới là ngày Phụ nữ Việt Nam, bên cạnh việc chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm ngày 20/10 thì không ít doanh nghiệp có thắc mắc chi phí mua quà tặng ngày 20/10 được trừ khi tính thuế?

Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

– Trừ các khoản chi không được trừ theo khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (điều kiện này chỉ áp dụng khi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên).

Theo đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì khoản chi có tính chất phúc lợi (gồm cả khoản chi cho hoạt động phong trào lao động nữ như kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10) là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí cho ngày 20/10 là khoản chi có tính chất phúc lợi

Những khoản chi có tính chất phúc lợi

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động gồm:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;

– Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

– Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;

– Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động);

– Những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Như vậy, vì các khoản chi phúc lợi rất đa dạng nên thông tư của Bộ Tài chính không thể liệt kê được hết nên có điều khoản là “những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác”. Một số Khoản chi có tính chất phúc lợi khác đã được Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh hướng dẫn, giải đáp trong những công văn cụ thể (ví dụ: Năm 2015, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn 2997/CT-TTHT hướng dẫn về khoản chi ngày 20/10).

Hạn mức khoản chi có tính chất phúc lợi

– Theo quy định, tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Kết luận: Chi phí cho ngày 20/10 của doanh nghiệp là khoản chi có tính chất phúc lợi và được xem là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho ngày 20/10 được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu:

1. Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Nếu khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 mà có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Tổng chi ngày 20/10 và các khoản chi có tính chất phúc lợi khác của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế (phần vượt quá sẽ bị tính thuế).

(Nguồn. Luatvietnam)