Cập nhật mẫu biểu theo TT 151/2014/TT-BTC – 10/10/2014

Một số mẫu biểu được cập nhật bổ sung theo thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 như sau:

1.- Mẫu số: 07 /GTGT – THÔNG BÁO Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

2.- Mẫu số: 25/DS-TNCN – DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

3.- Mẫu số: 02/TNDN – TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

4.- Mẫu số: 03/TNDN – TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

5.- Mẫu số: 03-5/TNDN – PHỤ LỤC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

6.- Mẫu số: 04/TNDN – TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

7.- Mẫu số: 06/TNDN – TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản)

8.- Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN – Phụ lục BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN