Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

3 tháng đầu năm là khoảng thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp doanh nghiệp, cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Những trường hợp không quyết toán dưới đây là quy định áp dụng cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Khi nào cá nhân không phải quyết toán thuế?

Theo khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau đây:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN

Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC (sửa đổi tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC) quy định:

  • a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động”.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải quyết toán thuế thu nhập trong những trường hợp sau:

– Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập, tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải quyết toán nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Có phát sinh trả thu nhập.

+ Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Kết luận: Chỉ trong những trường hợp trên đây thì doanh nghiệp, cá nhân người lao động mới không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2019; tất cả các trường hợp còn lại phải quyết toán chậm nhất là ngày 30/3/2020.

>>> Tham khảo: Phần mềm kê khai quyết toán thuế TNCN

(Nguồn. Luatvietnam)