Tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản

Câu hỏi: Xin vui lòng cho biết khoản tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản (có nhân hệ số) trong hợp đồng lao động.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ thì Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp mất việc/thôi việc là tiền lương theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).