Những Trường Hợp Về Hưu Sớm Hưởng Nguyên Lương Từ 2021

Bên cạnh việc tăng tuổi về hưu thì BLLĐ năm 2019 cũng có quy định về hưu trước tuổi. Một trong số đó là thêm trường hợp về hưu sớm hưởng nguyên lương có hiệu lực từ năm 2021

1. “Siết” điều kiện về tuổi về hưu sớm theo Bộ luật lao động mới

Theo Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012, NLĐ được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đảm bảo điều kiện về thời gian đóng BHXH.

Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp sau đây, NLĐ có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn (hay còn gọi là nghỉ hưu trước tuổi hoặc về hưu sớm) nếu:

– Bị suy giảm khả năng lao động;

– Làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đến BLLĐ mới, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đã có sự thay đổi. Cụ thể, khoản 3 Điều 169 BLLĐ 2019 nêu rõ, NLĐ trong các trường hợp sau đây được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 năm so NLĐ trong điều kiện bình thường:

–  Bị suy giảm khả năng lao động;

– Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là:

  • Lao động nam: đủ 60 tuổi 03 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng
  • Lao động nữ : đủ 55 tuổi 04 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng

Có thể thấy, từ 2021 tới đây, điều kiện để nghỉ hưu sớm được “siết chặt” hơn so với quy định hiện nay. Bởi không chỉ phải thuộc các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi mà còn phải đáp ứng các điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

2. Từ 2021, khi nào về hưu sớm hưởng nguyên lương?

Theo khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014, NLĐ bị suy giảm KNLĐ thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm 2%.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây, người lao động về hưu sớm hưởng nguyên lương:

STT

Trường hợp

Căn cứ

1

NLĐ đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu sớm (Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 năm so NLĐ trong điều kiện bình thường) và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Điểm a khoản 1 Điều 219 BLLĐ 2019

2

NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021

3

NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện bình thường. Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

4

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

5

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách về hưu trước tuổi Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP

6

NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm KNLĐ mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 06 tháng Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014

Như vậy, trong 06 trường hợp trên đây người lao động về hưu sớm hưởng nguyên lương.